Våra stadgar

§ 1 Ändamål
WAS skall i medlemmarnas intresse verka för såväl bred som fördjupad förkovran i kunskapsområdet "whisky".

§ 2 Verksamhet
WAS skall bedriva verksamhet genom föreläsningar, projektarbeten, studieresor och annat, som bidrar till föreningens ändamål. WAS må även driva sådan affärsmässig verksamhet, som stöder och bidrar till WAS:s ändamål.

§ 3 Säte
Föreningens säte är i Täby, Sverige.

§ 4 Medlemskap
Medlemmar i WAS utgöres av invalda medlemmar, huvudsakligen skandinaviska medborgare, som betalt årsavgift. Inval sker av årsmötet, som i sin tur kan delegera beslut härom till styrelsen. Om medlem som fyllt 80 år önskar utträda ur akademin p.g.a. ålders-/hälso-/eller annat tungt vägande skäl, kan medlemmen efter beslut av styrelsen erbjudas ”passivt medlemskap”.

Passiv medlem:

  • kvarstår i Akademins medlems- och sändlista
  • betalar halv medlemsavgift
  • äger rätt att deltaga i Akademins aktiviteter
  • skall själv aktivt meddela klubbmästaren när han önskar deltaga i en aktivitet.

§ 5 Årsmöte
Verksamhetsåret omfattar kalenderår och årsmöte hålls under första kvartalet efterföljande år. Kallelse skall ske minst 10 dagar före årsmötet.

§ 6 Styrelse
WAS:s angelägenheter handhas av en styrelse, som består av 7 – 10 ledamöter. Årsmötet utser ordförande i samband med att man väljer ny styrelse. Om ordförande under löpande räkenskapsår av någon anledning avgår, utser styrelsen inom sig en ny ordförande. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer den finner erforderliga. Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare.

§ 7 Styrelsens uppgifter
WAS:s verksamhet leds av dess styrelse. I styrelsens uppgifter ingår särskilt uppgifter att löpande planera och initiera verksamhet i medlemmarnas intresse och inom ramarna för föreningens ändamål att utfärda arbetsordning och övriga föreskrifter, som erfordras för att reglera WAS:s verksamhet utöver vad som framgår av dess stadgar att förvalta WAS:s tillgångar.

§ 8 Styrelsesammanträde
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta arbetet så kräver eller då minst tre ledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutför då vid sammanträdet minst fem ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden.

§ 9 Donationer
WAS må kunna motta gåvor och donationer, som syftar till att främja dess verksamhet.

§ 10 Räkenskapsår
WAS:s räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 11 Bokslut
Bokslut för WAS:s verksamhet skall varje budgetår föreligga senast två månader efter budgetårets utgång.

§ 12 Revision
Styrelsens förvaltning skall granskas av en av årsmötet utsedd revisor.

§ 13 Verksamhetens upphörande
Skulle WAS upphöra med sin verksamhet, skall dess tillgångar, i den mån de icke enligt donationsföreskrifter skall disponeras på annat sätt, fördelas bland kvarvarande medlemmar.

§ 14 Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar kan ske efter beslut på två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte.


Reviderade 2011-01-25